string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr VIII/21/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2003zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn.zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15 poz.148 )

Uchwała nr VIII/21/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003


zmieniająca uchwałę Nr.III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn.zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr.15 poz.148 )


R a d a G m i n y
uchwala , co następuje :

§ 1 

W uchwale Nr. III/21/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok , zmienionej :

- uchwałą Nr.IV/7/2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2003 r,
- uchwałą Nr.VI/11/ 2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r,
- zarządzeniem Nr.8/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 30 maja 2003 r,
- uchwałą Nr.VII/13/2003 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 czerwca 2003 r,
- zarządzeniem Nr.16/2003 r. Wójta Gminy w Rogowie z dnia 6 sierpnia 2003 r. 
wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust.1

Dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 6.741.333 zł zwiększa się 
do kwoty 6.810.833 zł .

2) W § 2 ust.1

Wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 6.919.103 zł zwiększa się
do kwoty 6.996.798 zł .

3) W § 2 ust.2 lit. a

Wydatki bieżące w wysokości 5.453.103 zł zwiększa się do kwoty 5.502.513 zł .
w tym :

- wynagrodzenia z kwoty 2.670.611 zł zmniejsza się do kwoty 2.646.753 zł 
( § 4010,§ 4040,§ 4100 ),
- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110,4120) z kwoty 580.817 zł zwiększa się do kwoty 582.766 zł ,

4) W § 2 ust.2 lit.b

Wydatki majątkowe w wysokości 1.466.000 zł zwiększa się do kwoty 1.494.285 zł .
w tym :
wydatki inwestycyjne w wysokości 1.466.000 zł . zwiększa się do kwoty 1.494.285 zł .

5) W § 2 ust .4

Deficyt budżetowy w wysokości 177.770 zł zwiększa się do kwoty 185.965 zł .

6) W § 2 ust.5 otrzymuje brzmienie :

Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 185.965 zł .

7) W § 2 dodaje się ust.6 w brzmieniu :

Ustala się przychody budżetu w wysokości 230.193 zł i rozchody budżetu 
w wysokości 44.228 zł.
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu
lub rozchodu zestawione są w załączniku Nr.4 do niniejszej uchwały . 

§ 2


1. W wyniku wprowadzonych zmian o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr.1,2,3,4,6. do uchwały Nr. III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.XII.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok .

2. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2003 r. o których mowa w § 1 ust.1 i 2 przedstawia załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały . 

3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zawiera
załącznik nr.2 do niniejszej uchwały .

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik Nr. 3
do niniejszej uchwały .

5. Dochody i wydatki jednostek pomocniczych gminy obrazuje załącznik Nr.5 do niniejszej uchwały . 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwala nr VIII/21/2003 (plik do pobrania - pdf) (27kB) pdf
Załącznik nr 1 (62kB) pdf
Załącznik nr 2 (32kB) pdf
Załącznik nr 3 (39kB) pdf
Załącznik nr 4 (69kB) pdf
Załącznik nr 5 (45kB) pdf
Uzasadnienie (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 listopada 2003, 13:01:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3286