string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXVIII/44/2010Rada Gminy Rogowoz dnia 8 listopada 2010w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 )

Uchwała nr XXXVIII/44/2010
Rada Gminy Rogowo
z dnia 8 listopada 2010


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 )


Rada  Gminy Rogowo uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rojewo stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/24/10 Rady Gminy Rogowo z dnia                                 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (455kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 17:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2179