string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXVIII/42/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 8 listopada 2010w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 201 Or Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada. 1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 orazz2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008rNr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009rNr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 201 Or ( M.P .Nr 76, poz.960 )

Uchwała nr XXXVIII/42/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 8 listopada 2010


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 201 Or Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada. 1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 orazz2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008rNr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009rNr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 201 Or ( M.P .Nr 76, poz.960 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r ( M.P..Nr 76, poz.960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 29 zł za 1 dt.


§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 lr i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 17:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3541