string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXVIII/40/2010Rada Gminy Rogowoz dnia 8 listopada 2010w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 201 Or Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 201 Or Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 )

Uchwała nr XXXVIII/40/2010
Rada Gminy Rogowo
z dnia 8 listopada 2010


w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 201 Or Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 201 Or Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogowo, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);
2) Należności - oznacza to należność pieniężną główną wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mają charakter cywilnoprawny, przypadającą Gminie Rogowo;
3) Dłużnik - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
4) Wójcie Gminy - oznacza to Wójta Gminy Rogowo;
5) Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;
6) Działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą , do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) Pomocy publicznej - rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa wart. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
8) Pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. z 2006 r. UE L 379.5).

§ 3. 1. Ulgi, o których mowa w par. 5 ust 1 niniejszej uchwały oraz w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, które dotyczą przedsiębiorców mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998.2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87
1 art. 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz.Urz. z 2006 r. UE L 379).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U.Nr 53, poz. 311).

§4. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wart. 56 ust. 1 ustawy należności mogą być umarzane w całości z urzędu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§5.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;
2) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty;
3) należności mogą być umarzane w całości lub w części.

2. Umarzanie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. Jeśli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o udzieleniu ulgi może być w całości zmieniona.
4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za opóźnienie w zapłacie należności lub inne należności uboczne.

§ 6
. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kosztów przesyłki poleconej.

§ 7.
Organem właściwym do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie jest Wójt Gminy.

§ 8. 1. Udzielanie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadku, o których mowa w§ 4 ust. 1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§9. 1. Wniosek, o którym mowa w§ 5 ust. 1, powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulg, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nie udokumentowania
wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do usunięcia braków
w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

§ 11
. Wójt Gminy informuje Radę Gminy o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§13. Traci moc uchwała Nr XIII/4/04 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 16:59:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 17:01:07)
Zmieniono: poprawiono tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3390