string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXX/51/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RogowieNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ogłoszonymi w Dz.U.z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420). ,art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ogłoszonymi w Dz.U. z 2005 Nr 169 poz.1420;z 2006 Nr 45 poz .319, Nr 104 poz .708, Nr 187 poz .1381,Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218 , Nr 249 poz .1832; z2007 Nr 88 poz .587,Nr 115 poz.791,Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560;z 2008 Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz.1317,Nr 216 poz.1370, Nr 216,poz.1370,Nr 227,poz.1505,z 2009 Nr 19 poz.100,Nr 72 poz.619, Nr 62, poz.504 , Nr 79 , poz.666 )

Uchwała nr XXX/51/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ogłoszonymi w Dz.U.z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420). ,art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ogłoszonymi w Dz.U. z 2005 Nr 169 poz.1420;z 2006 Nr 45 poz .319, Nr 104 poz .708, Nr 187 poz .1381,Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218 , Nr 249 poz .1832; z2007 Nr 88 poz .587,Nr 115 poz.791,Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560;z 2008 Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz.1317,Nr 216 poz.1370, Nr 216,poz.1370,Nr 227,poz.1505,z 2009 Nr 19 poz.100,Nr 72 poz.619, Nr 62, poz.504 , Nr 79 , poz.666 )uchwala się co następuje:

 § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie stanowiący załącznik do uchwały.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3.  Traci moc uchwała Nr XX/5/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38, poz.753 ).
 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                    Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/51/2009 (23kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 12:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2883