string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXX/49/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

Uchwała nr XXX/49/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420


Rada  Gminy Rogowo po przeprowadzeniu konsultacji uchwala, co następuje:

§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 22 uchwały Nr XXIX/47/09 Rady Gminy Rogowo  z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Rogowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust.3;
2) w § 4 w ust.2:
 a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radę Gminy;”,
 b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
    „13) wyrażanie opinii, w celu uwzględnienia istotnych interesów mieszkańców sołectwa;”;
3) w § 5 :
 a) w ust.1 uchyla się pkt 3,
 b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa trwa 4 lata i kończy się z momentem wyborów nowych organów.”,
 c) uchyla się ust.3;
4) w § 10 uchyla się ust.2;
5) § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1. Uchwały Zebrania wykonuje Sołtys.”;
6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§15. W Zebraniu mogą brać udział: Wójt lub osoba przez niego upoważniona, radni Rady Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień, przedstawiciele instytucji i urzędu, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad oraz inne osoby bez prawa do głosowania.”;
7) w § 19 w ust.1:
 a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa, z mocy ogólnie obowiązujących przepisów;”,
 b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) współpraca z organami gminy nad przestrzeganiem czystości i porządku publicznego na terenie sołectwa;”;
8) § 25 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wyrażanie stanowiska w sprawach sołectwa-między Zebraniami- w granicach upoważnienia udzielonego przez Zebranie;”;
9) § 35 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 35.1. Wygaśnięcie i odwołanie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji ( w przypadku Sołtysa na ręce Wójta Gminy, w przypadku członka Rady Sołeckiej na ręce Sołtysa);
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu;
3) śmierci.”;
10) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub wszystkich bądź poszczególnych członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji-Wójt w terminie do             60 dni zarządza wybory uzupełniające, chyba że do końca kadencji zostało mniej niż 60 dni od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu.”;
11) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. Działalność finansowa podlega nadzorowi i kontroli Wójta i Rady Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

       Przewodniczący
    Rady Gminy Rogowo
     Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/49/2010 (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 11:48:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 11:53:35)
Zmieniono: Poprawiono w tytule nr uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3220