string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXX/48/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXX/48/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXII/1/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 3 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIII/10/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009r.,
- zrządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIV/15/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2009r.,
- uchwałą Nr XXV/20/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXVI/29/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 9 lipca 2009 r.,
- uchwałą Nr XXVII/32/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2009 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/39/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2009r.,
- zarządzeniem Nr 41/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2009 r,
- uchwałą Nr XXIX/42/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r.
 wprowadza się następujące zmiany:
1)  W § 1 ust.1
     Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 15.526.345 zł, zmniejsza się do 
     kwoty 15.459.511 zł, z tego:
- dochody bieżące z kwoty  12.530.020 zł, zwiększa się do kwoty 12.586.486 zł,


- dochody majątkowe z kwoty  2.996.325 zł, zmniejsza się do kwoty 2.873.025
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 1 ust.3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
     zadań zleconych ustawami z kwoty 2.130.752 zł, zwiększa się do kwoty
     2.215.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
3)  W § 2 ust.1
     Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 17.372.895 zł, zmniejsza się do
     kwoty 15.889.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4)  W § 2 ust.2 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 11.182.955 zł, zmniejsza się do kwoty 11.179.414 zł      
      w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.429.726 zł, zmniejsza 
się do kwoty 5.403.941 zł,
b) dotacje z kwoty 256.022 zł zmniejsza się do kwoty 224.096 zł,
     z tego: dotacje celowe przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia   
     Obszarów Wiejskich  stanowią kwotę 8.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5)  W § 2 ust.2 pkt 2
 Wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 6.189.940 zł, zmniejsza się do
 kwoty 4.710.259 zł.    
6)   W § 2 ust.3
Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem 
      wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011,    
      zgodnie z załącznikiem Nr 5 (5a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
7)  W § 2 ust. 4 pkt 1
      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami z kwoty 2.130.752 zł, zwiększa  się do kwoty
      2.215.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8)   W § 2 po ust.4, ust.5
      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
      funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9)   W § 4 ust.1
      Deficyt budżetu w kwocie 1.846.550 zł, zmniejsza się do kwoty 430.162 zł
      i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości
      430.162 zł .
10)   W § 4 ust. 2
      Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają 
      zmianie załączniki Nr 1,2,3,4,4a,5  do uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy
      Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo
      na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/48/2009 (38kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (467kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1203kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (270kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (43kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (162kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5a (120kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (296kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (136kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 11:26:08)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 11:55:19)
Zmieniono: poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2475