string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVIII/40/09Rady Gminy Rogowoz dnia 28 września 2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 328 Zakrocz – Dębiany o długości 2,304 km”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5) i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2),

Uchwała nr XXVIII/40/09
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2009


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 328 Zakrocz – Dębiany o długości 2,304 km”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5) i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2),


uchwala się, co następuje:
§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Gminie Rypin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 328 Zakrocz – Dębiany o długości 2,304 km”.
§  2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2010 w wysokości 100.000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych 00/100.      
§  3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Gminą Rypin. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                               Marek Długokęcki
---
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504

Plik do pobrania uchwała nr XXVIII/40/2009 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2009, 11:15:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2925