string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXIX/44/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r ( M.P. Nr 67, poz. 872), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03.sierpnia.2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r ( M.P Nr 52, poz. 742 )

Uchwała nr XXIX/44/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r ( M.P. Nr 67, poz. 872), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03.sierpnia.2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r ( M.P Nr 52, poz. 742 )


uchwala się, co następuje :


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            720 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                 1 100 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                       1 200 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton           
-o liczbie osi – dwie                                        2 786 zł    
-o liczbie osi – trzy                                         2 786 zł    
-o liczbie osi – cztery i więcej                           2 786 zł     
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                       1 600 zł    
-o liczbie osi – trzy                                         1 600 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                           2 786 zł    
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                       2 786 zł    
- o liczbie osi – trzy                                        2 786 zł      
-o liczbie osi – cztery i więcej                           2 786 zł

3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton         
-o liczbie osi – dwie                                       1 600 zł    
-o liczbie  osi – trzy                                       1 600 zł     
-o liczbie osi – cztery i więcej                          2 786 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                     1 800 zł    
-o liczbie osi – trzy                                       2 786 zł    
-o liczbie osi – cztery i więcej                         2 786 zł     
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                     2 786 zł
- o liczbie osi - trzy                                       2 786 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                          2 786 zł
        
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                       1 700 zł    
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                          1 700 zł     
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                             1 700 zł     
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                      2 100 zł    
-o liczbie osi – trzy                                       2 100 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                      2 100 zł    
-o liczbie osi – trzy                                       2 100 zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                      1 700 zł     
-o liczbie osi – trzy                                       1 900 zł
    
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                     2 100 zł
-o liczbie osi – trzy                                      2 100 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                     2 100 zł    
-o liczbie osi – trzy                                      2 100 zł     
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                     2 786 zł
-o liczbie osi – trzy                                      2 786 zł
    
7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton                            1 400 zł
    
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                   1 700 zł    
-o liczbie osi – dwie                                     1 700 zł    
-o liczbie osi – trzy                                      1 700 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                  1 700 zł    
-o liczbie osi – dwie                                    1 100 zł     
-o liczbie osi – trzy                                     1 700 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi – jedna                                   2 100 zł
-o liczbie osi – dwie                                   1 400 zł     
-o liczbie osi - trzy                                     1 400 zł
    
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                600 zł     
-o liczbie osi – dwie                                  1 700 zł    
-o liczbie osi – trzy                                   1 700 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                1 700 zł    
-o liczbie osi – dwie                                  1 700 zł
-o liczbie osi - trzy                                   1 700 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna                               2 100 zł
-o liczbie osi – dwie                                  2 100 zł     
-o liczbie osi – trzy                                   2 100 zł
    
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)mniej niż 30 miejsc                               1 500 zł    
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc              1 900 zł    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                Przewodniczący Rady Gminy
                                Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XXIX/44/2009 (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2009, 10:53:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2655