string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXIX/43/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r ( M.P. Nr 52, poz. 742)

Uchwała nr XXIX/43/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r ( M.P. Nr 52, poz. 742)


uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
1)    od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,40 zł
2)    od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  14 zł,
3)    od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł,
4)    od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  4,10 zł,
5)    od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :
a)    od budynków letniskowych –  6,80 zł,
b)    od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 3,50 zł
6)    od budowli – 2%
7)     od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,75 zł,
8)    od gruntów :
a)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –                                                       4,04 zł od 1 ha powierzchni,  
b)    związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni                                             

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1). nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt b)  będące własnością emerytów  i rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.          
2). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3). nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                                               Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XXIX/43/2009 (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 grudnia 2009, 10:45:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2477