string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVII/37/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 21 sierpnia 2009w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Na podstawie art.54 ust.3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67 , poz.572, Nr 97, poz. 800 )

Uchwała nr XXVII/37/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 21 sierpnia 2009


w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.54 ust.3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67 , poz.572, Nr 97, poz. 800 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez gminę Rogowo, zwany dalej regulaminem, który określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w treści jak poniżej.

§ 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole na terenie gminy
Rogowo i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przysługuje dodatek mieszkaniowy.

§ 3.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 0,5 %,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 1,0 %,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 1,5 %,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 2,0 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn.zm).
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust.1 zalicza się nauczyciela oraz
wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, niezależnie od posiadania przez niego własnego źródła
dochodu,
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i
współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu
ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 20 roku życia,
3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
4) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z
nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacać ten dodatek.


§ 4.1 . Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w
przypadku nauczycieli, o których mowa w § 3 ust.3, na ich wspólny wniosek.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek. Wnioskujący wskaże pracodawcę, który będzie mu wypłacał ten dodatek. 
     
3. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi
Wójt Gminy.

§ 5.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 6. Do wniosku, o którym mowa nauczyciel dołącza oświadczenie dotyczące jego stanu rodzinnego. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek Wójta Gminy. Powiadomienia dokonuje się na piśmie. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 7.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm. ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
2. Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie wymaganym do jego uchwalenia.
3. Na terenie gminy Rogowo  nie działają  żadne związki zawodowe nauczycieli, w związku z tym regulamin nie był uzgadniany ze związkami zawodowymi, przedstawiony został Radom Pedagogicznym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XXVII/37/2009 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 12:00:12)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 12:09:53)
Zmieniono: poprawiono date "z dnia"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2950