Uchwała nr XXVII/35/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 21 sierpnia 2009w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz.1218 , Nr 220 , poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 , poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 , poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,poz.1, Nr 56 , poz. 458,Nr 67,poz.572, Nr 97, poz.800)

Uchwała nr XXVII/35/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 21 sierpnia 2009


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz.1218 , Nr 220 , poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 , poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 , poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,poz.1, Nr 56 , poz. 458,Nr 67,poz.572, Nr 97, poz.800)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia tak jak stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                                 Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XXVII/35/2009 (33kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 11:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1906