Uchwała nr XXVI/26/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2009w sprawie wydania opinii.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591, z 2002 r. Nr 23,poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 17~, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, i'~007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz..J 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w zwiazku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 0 zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 166, poz. 1172, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641 )

Uchwała nr XXVI/26/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2009


w sprawie wydania opinii.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz 1591, z 2002 r. Nr 23,poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 17~, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, i'~007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz..J 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w zwiazku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 0 zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89, Nr 166, poz. 1172, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Wydaje się pozytywna opinie do uchwały Nr XL VIII1702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie projektu uchwały 0 przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Plik do pobrania uchwała nr XXVI/26/2009 (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2009, 11:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1770