Uchwała nr XXV/22/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 maja 2009w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420)

Uchwała nr XXV/22/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 maja 2009


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420)


uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec.

§ 2 Plan Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3  Traci moc uchwała Nr XXII/6/09 Rady Gminy  Rogowo z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

plik do pobrania uchwała nr XXV/05/2009 (34kB) pdf
plik do pobrania załącznik (95kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2009, 13:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581