Uchwała nr XXIV/19/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2009w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ),

Uchwała nr XXIV/19/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2009


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ),


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2008 rok,                 po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium oraz po dyskusji Rada Gminy Rogowo w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo Pani Barbarze Nowakowskiej               za 2008 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Plik do pobrania Uchwała nr XXIV/19/2009 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 czerwca 2009, 10:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2031