Uchwała nr XXIV/18/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2009w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 115, poz.728 z 2008 r., Nr 171, poz. 1056,Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 6, poz.33)

Uchwała nr XXIV/18/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2009


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) i art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 115, poz.728 z 2008 r., Nr 171, poz. 1056,Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 6, poz.33)


uchwala się, co następuje:


§ 1.  Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
       rok 2008 w brzmieniu określonym  w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.    Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo.

Plik do pobrania uchwała nr XXIV/18/2009 (36kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (111kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 czerwca 2009, 10:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2628