string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/50/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 191 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z poźn. zm .)

Uchwała nr XXI/50/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 191 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z poźn. zm .)


Rada Gminy Rogowo uchwala :

 § 1.1. Wykaz wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z
           upływem roku budżetowego 2008 ,
        2.plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 ust 1,
        3.ostateczny termin dokonania wydatków ,które nie wygasają w 2008 roku   z
           upływem roku budżetowego , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
 § 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie gromadzone będą na subkoncie 
       podstawowego rachunku bankowego Gminy Rogowo . 
 § 3. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie  podlegają 
       przekazaniu na dochody budżetu gminy .
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania Uchwała nr XX/50/2008 (30kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 marca 2009, 08:31:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (16 marca 2009, 08:44:40)
Zmieniono: poprawiono błednie wprowadzony numer uchwały z XX/50/2008 na XXI/50/2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2588