Uchwała nr XX/48/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64, poz. 427 z późn.zm )

Uchwała nr XX/48/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 grudnia 2008


w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64, poz. 427 z późn.zm )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Rogowo przystępuje do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” jako członek zwyczajny.

§ 2. Gmina zobowiązuję się do wypełniania wszystkich zapisów określonych w Statucie.

§ 3 .Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Rogowo w „Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/30/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 września 2008r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

_______________
 
    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.  1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111

    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008r Nr 98, poz. 634

Plik do pobrania Uchwała nr XX/48/2008 (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 09:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2617