string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XX/47/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz .U. z 1997r Nr 9, poz. 43 z późn.zm )

Uchwała nr XX/47/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 grudnia 2008


w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz .U. z 1997r Nr 9, poz. 43 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się  opłatę za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości  1,60 zł za 1 metr sześcienny plus 
podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

__________
    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.  1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111

  Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997r Nr 121,poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998r Nr 106, poz. 668, z 2002r Nr 113, poz. 984, z 2003r Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874

Plik do pobrania Uchwała nr XX/47/2008 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 08:52:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3502