string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XX/44/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XX/44/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

 § 1. W uchwale Nr I/2/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2006r w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie :
„ § 1. W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo wybrani zostali :

1) Witold Paśniewski
2) Józef Trymers”

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

________________________
[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218,z 2008r  Nr 180, poz. 1111

Plik do pobrania Uchwała nr XX/44/2008 (27kB) plik

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lutego 2009, 08:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2954