string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIX/40/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 20 listopada 2008w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+616 do km 4+965”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn zm )

Uchwała nr XIX/40/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 20 listopada 2008


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+616 do km 4+965”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn zm )


uchwala się, co następuje :

 § 1. Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z 
       przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226 C
       Rogowo-Wymyślin od km 0+616 do km 4+965”.
 § 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
       środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2009 w wysokości 248.752,70 zł słownie :
       dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 70/100.
 § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
       rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Rypińskim, a
       Gminą Rogowo. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XIX/40/2008 (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (3 grudnia 2008, 08:53:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684