string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVIII/35/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r ( M.P. Nr 78, poz. 692), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29.lipca.2008r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r ( M.P Nr 59, poz. 531 )

Uchwała nr XVIII/35/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r ( M.P. Nr 78, poz. 692), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29.lipca.2008r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r ( M.P Nr 59, poz. 531 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         704 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             1000 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                   1.100 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        

-o liczbie osi – dwie                         2.000 zł 
-o liczbie osi – trzy                          2.000 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej            2.000 zł  

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – dwie                         1.500 zł 
-o liczbie osi – trzy                          1.500 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej            1.500 zł 

c)równej lub wyższej niż 26 ton

- o liczbie osi – dwie                        2.000 zł 
- o liczbie osi – trzy                         2.000 zł   
- o liczbie osi – cztery i więcej           2.000 zł

3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton      

-o liczbie osi – dwie                        1.500 zł 
-o liczbie  osi – trzy                        1.500 zł  
-o liczbie osi – cztery i więcej            1.500 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

- o liczbie osi – dwie                       1.700 zł 
- o liczbie osi – trzy                        1.700 zł 
- o liczbie osi – cztery i więcej          1.700 zł  

c)równej lub wyższej niż 26 ton

- o liczbie osi – dwie                       2.600 zł
- o liczbie osi - trzy                         2.600 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej           2.600 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                  1.600 zł 
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                     1.600 zł  
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                        1.600 zł  

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                      1.600 zł 
-o liczbie osi – trzy                       1.600 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – dwie                      1.600 zł 
-o liczbie osi – trzy                       1.800 zł 

c) wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.600 zł  
-o liczbie osi – trzy                      1.800 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
    lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
    całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                     2.000 zł
-o liczbie osi – trzy                      2.000 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – dwie                     2.000, zł 
-o liczbie osi – trzy                      2.000 zł  

c) wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     2.000 zł
-o liczbie osi – trzy                      2.600 zł 

7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
    działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

-od 7 ton i poniżej 12 ton            500 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
    równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                      500 zł 
-o liczbie osi – dwie                        500 zł 
-o liczbie osi – trzy                         800 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – jedna                       500 zł 
-o liczbie osi – dwie                       1000 zł  
-o liczbie osi – trzy                        1000 zł

c) wyższej niż 36 ton

- liczbie osi – jedna                      1.300 zł
-o liczbie osi – dwie                      1.300 zł  
-o liczbie osi - trzy                        1.300 zł

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                     500 zł  
-o liczbie osi – dwie                       500 zł 
-o liczbie osi – trzy                        1000 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – jedna                   1.000 zł 
-o liczbie osi – dwie                     1.500 zł
-o liczbie osi - trzy                      1.500 zł

c) wyższej niż 36 ton

- o liczbie osi – jedna                  2.000 zł
-o liczbie osi – dwie                     2.000 zł  
-o liczbie osi – trzy                      2.000 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)mniej niż 30 miejsc                      1 500 zł 
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc     1.900 zł 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/35/2008 (45kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (3 grudnia 2008, 08:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2797