string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVIII/34/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 listopada 2008w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 ) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r ( M.P. Nr 59, poz. 531)

Uchwała nr XVIII/34/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 listopada 2008


w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 ) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r ( M.P. Nr 59, poz. 531)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :

1) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,40 zł
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z
    prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub
    ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  14 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
    siewnym – 9,24 zł,
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,90
    zł,
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a) od budynków letniskowych –  6,50 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
    statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
    publicznego- 3,00 zł

6) od budowli – 2%
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności
    gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
    budynków –  0,70 zł,
8) od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
    wodnych –  3,90 zł od 1 ha powierzchni, 
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,37 zł od 1 m2
    powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego
    – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni                                            

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1). nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt b)  będące własnością emerytów  i
     rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.         
2). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby statutowej działalności w
     zakresie ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
     działalności gospodarczej,
3). nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej,
     pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
     gospodarczej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

____________________________________________________________________________________

   [1]  Niniejsza  ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 
    dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
    członkowskimi ( Dz.Urz.WE L.368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za
    użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L.187
    z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Plik do pobrania: Uchwała nr XVIII/34/2008 (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (3 grudnia 2008, 08:04:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2626