string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVIII/33/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 listopada 2008przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. tj. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm. tj.: z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 45 poz. 319 i nr 225 poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127 poz. 880).

Uchwała nr XVIII/33/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 listopada 2008


przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. tj. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717; z późn. zm. tj.: z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 45 poz. 319 i nr 225 poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127 poz. 880).


uchwala się, co następuje :


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago- 
      spodarowania przestrzennego gminy Rogowo przyjętego uchwałą
      Nr  XX/1/2001 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2001 roku
§ 2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-ny
      Rogowo obejmuje cały obszar gminy w granicach administracyjnych.
§ 3. Studium sporządza się zgodnie z zakresem wynikającym z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o
      planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra
      frastruktu-ry z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium
      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr  118
      poz. 1233).
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/33/2008 z uzasadnieniem (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 grudnia 2008, 13:50:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3520