string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVIII/32/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 listopada 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XVIII/32/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/45/07 r. Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
       uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej

- zarządzeniem Nr 3/2008  Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2008 r,
- uchwałą Nr XIII/1/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2008 r ,
- zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2008 r,
- uchwalą Nr XIV/8/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 9/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 maja 2008 r,
- zarządzeniem Nr 14/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2008 r,
- uchwałą Nr XV/12/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 czerwca 2008 r,
- zarządzeniem Nr 20/2008 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2008 r,
- uchwałą Nr XVI/21/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 27/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2008 r,
- uchwałą Nr XVII/28/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 września 2008 r,
- zarzadzeniem Nr 29/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany :
1) W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 12.224.139 zł zwiększa się
    do kwoty 12.819.243 zł, z tego :

- dochody bieżące z kwoty 12.210.139 zł zwiększa się do kwoty 12.805.243 zł ,
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 1 ust.3 pkt 1
    Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
    zleconych ustawami z kwoty z kwoty 2.222.859 zł zwiększa się do kwoty 2.558.343,   
    zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust.1
    Wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 13.067.105 zł zwiększa się do kwoty
    13.600.252 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4) W § 2 ust.2 pkt 1
    Wydatki bieżące w wysokości 10.524.061 zł zwiększa się do kwoty 11.071.208 zł , w
    tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.889.383 zł zmniejsza się
    do kwoty 4.878.336 zł ,
b) dotacje z kwoty 321.440 zł zmniejsza się do kwoty 313.700 zł .
    w tym :

dotacje podmiotowe z kwoty 135.140 zł zmniejsza się do kwoty 127.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) W § 2 ust.2 pkt 2
    Wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 2.543.044 zł zmniejsza się do
    kwoty 2.529.044 zł .
6) W § 2 ust. 3
    Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków
    na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 , zgodnie z
    załącznikiem Nr 5(5a – zadania inwestycyjne w 2008 roku ) ,
7) W § 2 ust.4 pkt 1
    Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
    zleconych ustawami z kwoty 2.222.859 zł zwiększa się do kwoty 2.558.343 zł zgodnie z
    załącznikiem Nr 3.
8) W § 4 ust. 1
    Deficyt budżetu z kwoty 842.966 zł zmniejsza się do kwoty 781.009 zł i zostanie
    sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 781.009 zł .
9) W § 4 ust.2
    Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie
      załączniki Nr 1,2,3,4,4a,5 i 8  do uchwały Nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia
      28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2008 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania Uchwała nr XVIII/32/2008 (36kB) pdf
Plik do pobrania załacznik nr 1 (130kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (167kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (110kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (123kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (21kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (52kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5a (45kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 (83kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 cd... (84kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 grudnia 2008, 13:13:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1923