string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/31/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 15 września 2008w sprawie odwołania Sekretarza Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.)

Uchwała nr XVII/31/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 września 2008


w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.)


uchwala się, co następuje:

§ 1 . Na wniosek Wójta Gminy Rogowo odwołuje się z dniem 15  września 2008 roku Panią Marię Nowińską ze stanowiska Sekretarza Gminy Rogowo.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                   Marek Długokęcki

_________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
       poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
       z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974        
       i Nr 173, poz. 1218;

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/31/2008 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 listopada 2008, 08:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884