string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/30/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 15 września 2008w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64, poz. 427 ze zm. 2 ,)

Uchwała nr XVII/30/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 września 2008


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), oraz art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 r. Nr 64, poz. 427 ze zm. 2 ,)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Rogowo przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, jako członek zwyczajny stowarzyszenia na okres co najmniej do 2020 roku.

§ 2. Udziela pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Rogowo w Walnym Zebraniu Członków oraz uczestnictwa w organach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ Pani Barbarze Nowakowskiej  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/7/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007r w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                            Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/30/2008 (27kB) pdf

 

 

 

 


______________________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   .Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i 
    Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172,
    poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.    1218;  
2  zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z  2008 Nr98 , poz. 634

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 listopada 2008, 08:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2261