string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/29/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 15 września 2008w sprawie wygaśnięcia mandatu radnegoNa podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1, )

Uchwała nr XVII/29/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 września 2008


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1, )


uchwala się, co następuje :

 § 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza Leona Stefańskiego z listy Nr
       20 oznaczonej nazwą KWW Młodość i Doświadczenie w okręgu wyborczym Nr 3 z
       powodu śmierci.
 § 2. O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu
       wyborczego Nr 3 w sposób zwyczajowo przyjęty.
 § 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i
       Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

______________________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r Nr 25, poz. 219, z 2004r Nr 102, poz. 1055, z 2005r Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, z 2006r Nr 146, poz. 1055, z 2006r Nr 159, poz. 1127, z 2006r Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 112, poz. 766, z 2008r Nr 96, poz. 607 )

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/29/2008 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 listopada 2008, 08:14:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2436