string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVII/28/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 15 września 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XVII/28/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 września 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/45/07 r. Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej :

- zarządzeniem Nr 3/2008  Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2008 r,
- uchwałą Nr XIII/1/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2008 r ,
- zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2008 r,
- uchwalą Nr XIV/8/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 9/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 maja 2008 r,
- zarządzeniem Nr 14/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2008 r,
- uchwałą Nr XV/12/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 czerwca 2008 r,
- zarządzeniem Nr 20/2008 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2008 r,
- uchwałą Nr XVI/21/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 27/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 12.141.541 zł zwiększa się do kwoty 12.211.115 zł, z tego :

- dochody bieżące z kwoty 12.127.541 zł zwiększa się do kwoty 12.197.115 zł 
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 2 ust 1
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 12.930.739 zł zwiększa się do kwoty 13.054.081 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) W § 2 ust.2 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 10.387.695 zł zwiększa się do kwoty 10.511.037 zł ,
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.885.685 zł zwiększa się do kwoty 4.886.697 zł ,

b) dotacje z kwoty 313.700 zł zwiększa się do kwoty 321.440 zł .
w tym :
dotacje podmiotowe z kwoty 127.400 zł zwiększa się do kwoty 135.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) W § 2 po ust.4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu :
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) W § 4 ust 1
Deficyt budżetu z kwoty 789.198 zł zwiększa się do kwoty 842.966 zł i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 842.966 zł .

6) W § 4 ust 2
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 .

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie
      załączniki Nr 1,2,5 i 8  do uchwały Nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia
      28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2008 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania Uchwała nr XVII/28/2008 (34kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (96kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (132kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (21kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (45kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (82kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (4 listopada 2008, 08:09:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1941