string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/27/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie powołania Skarbnika Gminy RogowoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo,

Uchwała nr XVI/27/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rogowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), na wniosek Wójta Gminy Rogowo,


uchwala się co następuje:

 §1. Powołuje się z dniem  1 września 2008r. Panią Elżbietę Motylewską na stanowisko
       Skarbnika Gminy Rogowo.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
      62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,    poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
       z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974        
       i Nr 173, poz. 1218;

Plik do pobrania uchwała nr XVI/27/2008 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 12:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1999