string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/26/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie odwołania Skarbnika Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.) na wniosek Wójta Gminy Rogowo

Uchwała nr XVI/26/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.) na wniosek Wójta Gminy Rogowo


uchwala się następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2008 roku Panią Hannę Nurkowską ze stanowiska 
      Skarbnika Gminy Rogowo z powodu przejścia na emeryturę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    

Przewodniczący Rady Gminy
     Marek Długokęcki

________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
      62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
      80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
      z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181,
      poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974         
      i Nr 173, poz. 1218;

Plik do pobrania Uchwała nr XVI/26/2008 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 12:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080