string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/25/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591,ze zm.1) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710 )

Uchwała nr XVI/25/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591,ze zm.1) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyznać Przewodniczącemu Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U Nr 110, poz.1255, ze zm.2)
      2. Dieta płatna jest z dołu za każdy miesiąc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/19/08 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie
ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia        26 czerwca  2008 roku.
     

Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

______________________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
      62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
      80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
      z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, 
      poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218;
2    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz.239, z
      2001 r. Nr 85, poz.924, Nr 100, poz.1080, Nr 154, poz.1784, i  Nr 154, poz.1799, z
      2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 152, poz.1267, Nr 213,  poz. 1802, i Nr 214, poz. 1805, z 
      2003 r. Nr 149, poz.1454, Nr 166, poz.16.09, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939, i
      Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz.2407, i Nr 273, poz.  2703, z 2005 r. Nr 164,
      poz.1365, i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, i Nr 104, poz. 711 i z 2007 
      r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz.1242;

Plik do pobrania uchwała nr XVI/25/2008 (38kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:57:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2934