string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/24/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w latach 2006-2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, ze zm.2)

Uchwała nr XVI/24/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w latach 2006-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593, ze zm.2)


uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo w latach 2006-2013, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/11/2006 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rogowo w latach 2006 – 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

 

 

____________
1    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
      62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
      80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
      z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, 
      poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218;
2    zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r.  Nr 99, poz.1001, Nr 
      2173, poz.2703, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366,Nr 179,
      poz.1487, Nr 180, poz.1493, z 2006 r.  Nr 135, poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186,
      poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36,
      poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209, poz.1519, Nr 221, poz.1649, z
      2008 r. Nr 70, poz.416;

Plik do pobrania uchwała nr XVI/24/2008 (38kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (365kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2012