string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/22/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218)

Uchwała nr XVI/22/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Rogowo do Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie.
§ 2.  Wysokość składek pieniężnych i innych świadczeń na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w
       Rogowie ustalana będzie w oparciu o Statut Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     

Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwala nr XVI/22/2008 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2238