string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XVI/21/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XVI/21/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/45/07 r. Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
      uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej :

- zarządzeniem Nr 3/2008  Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2008 r,
- uchwałą Nr XIII/1/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2008 r ,
- zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2008 r,
- uchwalą Nr XIV/8/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 9/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2008 r,
- zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 maja 2008 r,
- zarządzeniem Nr 14/2008 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2008 r,
- uchwałą Nr XV/12/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 czerwca 2008 r,
- zarządzeniem Nr 20/2008 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 12.009.245 zł zwiększa się
do kwoty 12.086.443 zł, z tego :
- dochody bieżące z kwoty 11.995.245 zł zwiększa się do kwoty 12.072.443 zł , zgodnie z
  załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.210.114 zł zwiększa się do kwoty 2.222.859 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 . 
3) W § 2 ust 1
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 12.726.443 zł zwiększa się do kwoty 12.875.641 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4) W § 2 ust.2 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 10.183.399 zł zwiększa się do kwoty 10.332.597 zł ,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.886.055 zł zmniejsza się do
    kwoty 4.885.685 zł ,
b) dotacje z kwoty 363.700 zł zmniejsza się do kwoty 313.700 zł .
5) W § 2 ust.4 pkt 1

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.210.114 zł zwiększa się do kwoty 2.222.859 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
6) W § 4 ust 1
Deficyt budżetu z kwoty 717.198 zł zwiększa się do kwoty 789.198 zł i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 789.198 zł .
7) W § 4 ust 2
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 .

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie
      załączniki Nr 1,2,3 i 5  do uchwały Nr XII/45/07 Rady Gminy Rogowo z dnia
      28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2008 r. 
    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

     Przewodniczący Rady Gminy
     Marek Długokęcki

Plik  do pobrania uchwała nr XVI/21/2008 (34kB) pdf
Plik  do pobrania załacznik nr 1 (116kB) pdf
Plik  do pobrania załącznik nr 2 (131kB) pdf
Plik  do pobrania załącznik nr 3 (109kB) pdf
Plik  do pobrania cd .. załącznik nr 3 (118kB) pdf
Plik  do pobrania cd .. załącznik nr 3 (37kB) pdf
Plik  do pobrania załącznik nr 4 (83kB) pdf
Plik  do pobrania cd .. załącznik nr 4 (84kB) pdf


 


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:19:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (10 września 2008, 11:37:55)
Zmieniono: dodano załączniki od 1 - 4

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2258