string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/16/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008w sprawie regulaminu placu zabawNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473, Nr 125 poz. 793)

Uchwała nr XV/16/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie regulaminu placu zabaw

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473, Nr 125 poz. 793)


uchwala się co następuje:


§ 1 Uchwala się „Regulamin Placu Zabaw”, zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2 Regulamin będzie obowiązywał na terenach będących własnością gminy Rogowo, wydzielonych pod place zabaw. Place zabaw będą oznaczone tablicą.


§  3 Regulamin winien być podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej placu zabaw.


§   4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§  5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                                                                                         Przewodniczący
                                                                                       Rady Gminy Rogowo

Plik do pobrania Uchwała nr XV/16/2008 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 14:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266