string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/20/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 )

Uchwała nr XV/20/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyznać sołtysom za udział w każdej sesji i naradach organizowanych przez Wójta 
      Gminy Rogowo dietę w wysokości 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
      ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym
      wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679,  z 2004r Nr 240, poz. 2407, z
      2005r Nr 157, poz. 1314 ) zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
§ 2. Sołtysowi będącemu radnym przysługuje jedna dieta za udział w sesji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/26/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2007r w
      sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XV/20/2008 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 11:10:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 11:13:25)
Zmieniono: poprawiono błędnie wprowadzoną datę wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2508