string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/19/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XV/19/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


uchwala się, co następuje  :


§ 1. Przyznać Przewodniczącemu Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości 140 %
      minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
      października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679,
      z 2004r Nr 240, poz. 2407, z 2005r Nr 157, poz. 1314) .
      1. Dieta płatna jest z dołu za każdy miesiąc.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr II/9/06 z dnia  6 grudnia 2006r w sprawie
ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XV/19/2008 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 11:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2669