string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/17/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146, poz. 1223, z 2006r Nr 39, poz. 272, z 2008r Nr 73, poz. 431 )

Uchwała nr XV/17/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146, poz. 1223, z 2006r Nr 39, poz. 272, z 2008r Nr 73, poz. 431 )


uchwala się, co następuje :


§ 1. W uchwale Nr II/10/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie
      wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie :
    „ 2. dodatek funkcyjny         1800 zł”
    „ 3. dodatek specjalny w wysokości 25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
      dodatku funkcyjnego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 maja 2008r.
      
       Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XV/17/2008 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 11:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3250