string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/15/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „Z nauką ścisłą za Pan Brat”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształceniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm1.),

Uchwała nr XV/15/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „Z nauką ścisłą za Pan Brat”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm1.),


uchwala się
co następuje:

 § 1. Przystępuje się do przygotowania i  realizacji projektu pn. „Z nauką ścisłą za Pan Brat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści   metod kształcenia.

§ 2. W celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1, udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Rogowo do zawarcia porozumienia międzygminnego  z partnerami uczestniczącymi w projekcie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


-------
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218

Plik do pobrania Uchwała nr XV/15/2008 (39kB) pdf


       


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 10:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3011