string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/14/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XV/14/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIII/5/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2008r w sprawie
      przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza, w załączniku wprowadza się
      następujące zmiany :

1) § 4 pkt 25 otrzymuje brzmienie :
    „25 Gmina i Miasto Żuromin”,
2) w § 23 uchyla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki
       
Plik do pobrania Uchwała nr XV/14/2008 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 10:51:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2256