string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XV/13/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 26 czerwca 2008w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm)

Uchwała nr XV/13/2008
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 czerwca 2008


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm)


uchwala się , co następuje :

§ 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku , na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań .
§ 2.1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie decyzji Wójta Gminy w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie Gminy .
      2. Przyznane dotacje muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym ,w
         którym zostały udzielone .
§ 3.  Zobowiązuje się Wójta Gminy do ujęcia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o udzielonych na podstawie niniejszej uchwały dotacjach i sposobie ich wykorzystania .
§ 4.1. Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na wniosek podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku .
     2. O udzielenie dotacji nie mogą ubiegać się podmioty , które w poprzednich w dwóch
         latach budżetowych wykorzystały przyznaną dotację niezgodnie z przeznaczeniem 
         lub nie rozliczyły się z dotacji w terminie określonym w umowie albo wykonały
         zadania niewłaściwie .
     3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zostać złożony do dnia 30 września roku
         poprzedzającego rok budżetowy .
     4. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać ,co najmniej :

1) pełną nazwę i adres wnioskodawcy ;
2) nazwę zadania ;
3) cel zadania ;
4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania ;
5) zakładane rezultaty realizacji zadania ;
6) termin i miejsce realizacji zadania ;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
8) informację o możliwościach wykonania zadania ,w tym o wysokości środków
    finansowych własnych bądź uzyskanych na realizację danego zadania z innych
    źródeł;
9) wysokości wnioskowanej dotacji ;
10) nazwę banku i numer konta wnioskodawcy;
11) wskazanie osoby upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i
      uzupełnień dotyczących wniosku ( imię i nazwisko oraz numer telefonu
      kontaktowego );
12) inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku .
      Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały .
     

    5. Wniosek powinien zawierać podpis i pieczątkę imienną osoby lub osób
        upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy .
    6. Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca winien dołączyć :

1) statut;
2) aktualny wyciąg poświadczony z rejestru ;
3) pełnomocnictwo zarządu podmiotu do zawarcia umowy o realizację zadania wraz
    z dokumentem akceptującym i potwierdzającym treść wniosku .

    7. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji
        lub dokumentów.
§ 5. Wójt Gminy podejmując decyzję o przyznaniu dotacji kieruje się :

1) znaczeniem zadania dla realizacji celów publicznych ,
2) możliwością rzetelnego wykonania zadania przez wnioskodawcę ,
3) oceną  zakresu robót i kalkulacją kosztów zadania przedstawionego we
    wniosku ,
4) oceną dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą pod względem terminowości
    wykonania zadań ,
5) wiarygodnością finansową , w tym z zakresem finansowania zadania z innych
    źródeł ,
6) kwotą wnioskowanej dotacji .

§ 6.1. Szczegółowe warunki udzielenia oraz rozliczenia dotacji określa umowa .
       2. Umowa powinna zawierać:

1) oznaczenie strony umowy;
2) określenie czasu , na jaki umowa została zawarta ;
3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania oraz termin i miejsce jego
    realizacji;
4) określenie wysokości dotacji oraz warunki i termin jej przekazania ;
5) zobowiązanie Wnioskodawcy do prowadzenia dokumentacji w sposób
    umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
6) ustalenie trybu i terminów przekazania Wójtowi Gminy informacji o zakresie i
    sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stałym nadzorem ze
    strony gminy ;
7) ustalenie zasad i terminów rozliczeń ;
8) wykaz dokumentów , które wnioskodawca przedstawi wójtowi w celu rozliczenia
    dotacji;
9) termin zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uzyskania
   dotacji w przypadku wykorzystania jej w całości lub części na cele inne niż
   określone w umowie;  
10) termin zwrotu dotacji lub jej części , w przypadku częściowego lub całkowitego
      niewykonania zadania ;
11) warunki i tryb zmiany lub wypowiedzenia umowy .
      Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do uchwały .

§ 7.1. Po wykonaniu zadania władze statutowe wnioskodawcy zobowiązane są do przedstawienia , w określonym w umowie terminie , sprawozdania rzeczowego i finansowego    z realizacji projektu , na który udzielona została dotacja.
       2. Do sprawozdania powinny być dołączone dokumenty , o których mowa w § 6 ust. 2
           pkt 8.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały .
§ 8.1. Wójt Gminy prowadzi kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji pod względem merytorycznym i zgodności jej wykorzystania z warunkami określonymi w umowie .
2. Kontrole obejmować będą w szczególności :

1) gospodarność i rzetelność w sposobie wydatkowania przyznanej dotacji ;
2) zgodność wydatkowania dotacji z celem , na który została przyznana ;
3) zgodność wydatkowania z ustawą o zamówieniach publicznych .

§ 9.1. W przypadku niewykorzystania w pełni środków finansowych , rezygnacji lub niepełnej realizacji zleconego zadania wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić pozostałą kwotę na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rogowie .
      2. Środki przekazane w ramach dotacji wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem             lub wykorzystane z pominięciem trybu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rogowie wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia przekazania do dnia zwrotu .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVI/19/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne  inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy , sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Plik do pobrania Uchwała nr XV/13/2008 (50kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2008, 10:48:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2766