string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/45/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2007w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2008 rok .Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit.d ,lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 165,166,166a,173,182,184,188 ust. 2 art.195 ust.2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XII/45/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2008 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit.d ,lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 165,166,166a,173,182,184,188 ust. 2 art.195 ust.2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


Rada Gminy uchwala ,
co następuje :

§ 1 .

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 10.444.665 zł , z tego :
     -  dochody bieżące w kwocie 10.438.665 zł,
     -  dochody majątkowe w kwocie 6.000 zł .
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały .
3. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
    zadań zleconych ustawami w wysokości 1.975.000 zł i dotacje celowe na
    realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w
    wysokości 1.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2 .

1. Ustala się  wydatki budżetu  na 2008 rok w wysokości 11.593.665 zł ,zgodnie z
    załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości 9.118.094 zł , w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      4.693.985 zł ,
b)  dotacje - zgodnie z zał. Nr 8 i 9                      133.700 zł, 
c)  wydatki na obsługę długu                               9.252 zł .   

2) wydatki majątkowe w 2008 roku , w wysokości 2.475.571 zł .

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków
    na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie 
    z załącznikiem Nr 4( 4a-zadania inwestycyjne w 2008 roku ) .

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
    zadań zleconych ustawami w wysokości 1.975.000 zł i wydatki związane z
    realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w
    wysokości 1.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 3.   

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.000 zł. 

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.149.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
    planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.149.000 zł .

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 .

 § 5

Tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości 54.000 zł ,

2) celowe w wysokości 12.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
    kryzysowego .

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości :
         1 )   przychody       8.000 zł ,
         2 )   wydatki         20.323 zł ,
                zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.949.000 zł , z tego na :

        1 ) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł ,
        2 ) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.149.000 zł .

§ 8 .

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
        1 ) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , określonych
             w załącznikach Nr 4.
        2 ) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
             zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
             następnym .

 

§ 9. 

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
    występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości
    800.000 zł .
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
    między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków
    majątkowych i zmian kwot dotacji . 
3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w
    planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału .
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania 
   zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do
   zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5) lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
    niż bank prowadzący obsługę budżetu .

§ 10 .

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne ,zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 § 11.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej .

 § 12.

Ustala się kwotę 700.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania .

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
       

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                                           Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XII/45/2007 (139kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (161kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (286kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (1368kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (73kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4a (68kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (1604kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 (602kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 7 (1835kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 8 (440kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 9 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (7 stycznia 2008, 09:41:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2613