string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XII/44/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2007w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. , z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 4.¹ ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r i Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz.U. Nr 176 poz. 1238) oraz art. 10 ust. 1, i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Dz. U. Nr 66, poz.469 i Dz. U. Nr 120, poz. 826, z 2007r. Dz. U. Nr 7,poz. 48 i Dz. U. Nr 82, poz558)

Uchwała nr XII/44/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. , z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 4.¹ ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r i Dz. U. Nr 115, poz. 793, Dz.U. Nr 176 poz. 1238) oraz art. 10 ust. 1, i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Dz. U. Nr 66, poz.469 i Dz. U. Nr 120, poz. 826, z 2007r. Dz. U. Nr 7,poz. 48 i Dz. U. Nr 82, poz558)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  4.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
                 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                         Marek Długokęcki


Plik do pobrania Uchwała nr XII/44/2007 (55kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (98kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (7 stycznia 2008, 09:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2993