string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/43/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2007w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 .Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 191 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z poźn. zm .)

Uchwała nr XII/43/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zmianami ) .oraz art. 191 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 , poz.2104 z poźn. zm .)


Rada Gminy Rogowo uchwala :

 § 1.

1. Wykaz wydatków , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z 
    upływem roku budżetowego 2007 ,
2. plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 ust 1,
3. ostateczny termin dokonania wydatków ,które nie wygasają w 2007 roku z upływem
    roku budżetowego , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie gromadzone będą na subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Rogowo . 

§ 3.

Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie
podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                                        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XII/43/2007 (126kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (126kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (7 stycznia 2008, 09:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2801