string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/40/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.30 ust.6, 49 ust.2 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 oraz Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238 Nr 191, poz.1369 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz.372)

Uchwała nr XI/40/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.30 ust.6, 49 ust.2 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 oraz Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238 Nr 191, poz.1369 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz.181, z 2006 r. Nr 43, poz.293, z 2007 r. Nr 56, poz.372)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli na 2008 rok , w brzmieniu
       stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/12/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 roku w
      sprawie określenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
      za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.


§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
     Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i obowiązuje do dnia   31
     grudnia 2008 roku

      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr XI/40/2007 (32kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 13:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3160