string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/39/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ), art.4 pkt 32 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, Nr 83, poz.561, Nr 85, poz.571, Nr 115, poz.789, Nr 165, poz.1171 i Nr 176, poz.1242 ) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz.1171 )

Uchwała nr XI/39/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ), art.4 pkt 32 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, Nr 83, poz.561, Nr 85, poz.571, Nr 115, poz.789, Nr 165, poz.1171 i Nr 176, poz.1242 ) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz.1171 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do:

1. pisemnego poinformowania Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy, w terminie 
   wynikającym z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
   bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  o
   obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania tych osób o
   skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

2. przyjęcia oświadczeń lustracyjnych od osób wymienionych w ust.1.

3. niezwłocznego przekazania złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby
    wymienione w ust.1 do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do przedstawienia  Radzie Gminy Rogowo informacji z wykonania czynności określonych w  uchwale.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XI/39/2007 (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 13:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3732