string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XI/38/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XI/38/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 r.
      w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007 rok zmienionej :

- uchwałą Nr V/8/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 4/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2007 r,
- uchwałą Nr VI/15/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2007 r,
- zarządzeniem Nr 5/2007 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2007 r,
- uchwałą Nr VII/18/2007 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 7/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 11/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2007 r,
- uchwałą Nr VIII/21/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 19/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2007 r,
- uchwałą Nr IX/25/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2007 r,
- zarządzeniem Nr 25/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2007 r,
- uchwałą Nr X/31/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 października 2007 r,
- zarządzeniem Nr 30/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 .
Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 10.689.714 zł zwiększa się
do kwoty 10.770.098 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 10.689.714 zł zwiększa się do kwoty 10.770.098 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) W § 2 ust.2                           
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie   z załącznikiem Nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku ) .

4) w § 3
Przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5)  W § 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) W § 9
Dochody i wydatki samodzielnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy ,zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1,2,3,3a,4,5 i 7 , do uchwały Nr IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.        

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
        
        

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
    Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XI/38/2007 (34kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (151kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (155kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (56kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3a (45kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (76kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 cd .. (80kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 cd .. (81kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (118kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 cd .. (147kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 (91kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 cd .. (92kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 13:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2925