string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/36/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r ( M.P. Nr 76, poz. 813), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.lipca.2007r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r ( M.P Nr 47, poz. 557 )

Uchwała nr XI/36/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, Nr 1847 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008r ( M.P. Nr 76, poz. 813), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.lipca.2007r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r ( M.P Nr 47, poz. 557 )


uchwala się, co następuje :


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie              540 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                  900 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                        1.080 zł

2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        

-o liczbie osi – dwie                                1.150 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.150 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                   1.150 zł  

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.250 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.250 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                   1.250 zł 

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.654 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.654 zł   
-o liczbie osi – cztery i więcej                   1.654 zł

3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
   dopuszczalnej masie całkowitej 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton      

-o liczbie osi – dwie                                1.252 zł 
-o liczbie  osi – trzy                                1.150 zł  
-o liczbie osi – cztery i więcej                   1.150 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.577 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.580 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                   1.400 zł  

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – dwie                                2.452 zł
-o liczbie osi - trzy                                 2.452 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                   2.452 zł

4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
   lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                          1.080 zł 
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                             1.080 zł  
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                1.080 zł  

5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
   lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
   równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.150 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – dwie                                1.413 zł 
-o liczbie osi – trzy                                 1.723 zł 

c) wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.420 zł  
-o liczbie osi – trzy                                 1.723 zł
 

6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.150 zł
-o liczbie osi – trzy                                 1.600 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – dwie                                 1.936, zł 
-o liczbie osi – trzy                                  1.936 zł  

c) wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                                1.938 zł
-o liczbie osi – trzy                                 2.505 zł 
 

7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
  masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

-od 7 ton i poniżej 12 ton                        330 zł

8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
   równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                               350 zł 
-o liczbie osi – dwie                                 350 zł 
-o liczbie osi – trzy                                  700 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – jedna                               360 zł 
-o liczbie osi – dwie                                 850 zł  
-o liczbie osi – trzy                                  850 zł

c) wyższej niż 36 ton

- liczbie osi – jedna                                1.000 zł
-o liczbie osi – dwie                                1.150 zł  
-o liczbie osi - trzy                                  1.000 zł

9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                               350 zł  
-o liczbie osi – dwie                                 350 zł 
-o liczbie osi – trzy                                  850 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie

-o liczbie osi – jedna                               562 zł 
-o liczbie osi – dwie                                 1.292 zł
-o liczbie osi - trzy                                  1.292 zł

c) wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna                               1.700 zł
-o liczbie osi – dwie                                 1.700 zł  
-o liczbie osi – trzy                                  1.500 zł
 

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)mniej niż 30 miejsc                                        900 zł 
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc                      1.900 zł 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XI/36/2007 (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2007, 12:37:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3186