string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/35/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z 2001r Nr 154, poz. 1787, z 2002r Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003r Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004r Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r Nr 13, poz. 98, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413,1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz.. 976 )

Uchwała nr X/35/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z 2001r Nr 154, poz. 1787, z 2002r Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003r Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004r Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r Nr 13, poz. 98, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413,1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz.. 976 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. W głosowaniu tajnym ławnikami do Sądu Rejonowego w Rypinie zostali wybrani:

1. Pan Ryszard Bartkowski
2. Pani Barbara Nowakowska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr X/35/2007 (57kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:57:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3504